UZŅĒMUMS

Garantijas nosacījumi un kopšana

Svarīgi zināt

Norddeck terases dēļi ir ražoti no koka-plastmasas kompozītmateriāla (turpmāk tekstā WPC), kura sastāvā ir 60% dabīgas koksnes. Ražojot dēļus, mēs tiecamies panākt, lai to virsma maksimāli atgādinātu dabīgu koku. Tā kā dabā nepastāv pilnīgi identisku lietu, mēs necenšamies piedāvāt absolūti vienādus dēļus. Nelielas atšķirības pastāv virsmas struktūrā un rievu dziļumā, kas ir raksturīgi dabīga koka dēļiem. Norddeck WPC terases dēļiem piemīt visas tās pašas priekšrocības, kas ir jebkura cita materiāla terases dēļiem, tajā pašā laikā būtiski ilgāks mūžs un noturība pret vides apkārtējās iedarbību, vienlaicīgi pieprasot tikai minimālu kopšanu.

Kaut arī Norddeck WPC terases dēļi Jums kalpos būtiski labāk par parasta koka terasi, ir ļoti svarīgi atcerēties, ka tie tomēr ir ražoti no mīksta materiāla un ir pakļauti ārējas vides ietekmei, tādējādi lai spētu pilnvērtīgi izmantot šī produkta potenciālu ir svarīgi ievērot kopšanas un ekspluatācijas noteikumus, kā arī tos pareizi uzstādīt.

Norddeck WPC terases dēļi un to uzstādīšanas sistēma (dēļi, lāgas, stiprinājumi un nosedzošie profili) ir paredzēti terašu seguma izbūvei sadzīviskai lietošanai. Atkarībā no dēļu tipa, terases dēļu sistēma ir paredzēta vienmērīgi sadalītai slodzei no 250 līdz 350 kg/m2. Ne dēļi, ne montāžās aksesuāri nav paredzēti strukturālam pielietojumam, tas ir tikai segums.

Uzstādīšana

Norddeck WPC terases dēļu Garantija nesedz gadījumus, kad tie ir nepareizi jeb kļūdaini uzstādīti, vai izmantoti cita ražotāja uzstādīšanas aksesuāri. Norddeck WPC terases dēļu Garantija ir spēkā, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas ir aprakstīti Norddeck Koka – Plastmasas kompozītmateriāl terases dēļu montāžas instrukcijā. Terases dēļu uzstādīšanu ir jāuztic industrijas profesionāļiem ar pieredzi šādu segumu uzstādīšanā.

Tipiskākās prasības, kuru neievērošana padara Garantiju par spēkā neesošu, iekļauj, bet neaprobežojas tikai ar šiem:

 • Saņemot terases dēļus ir jāievēro 48 stundu aklimatizēšanās periods pirms to uzstādīšanas, uzglabājot tos ēnainā, sausā un līdzenā vietā.
 • Veidojot terases apakš konstrukciju ir jāievēro sekojoši (maksimāli pieļaujamie) attālumi starp latojuma lāgu centriem:
Terases dēļa tips Singlo Reverso Massive Divslāņu
Solis starp latu centriem 25 mm 35 mm 40 mm 40 mm
 • Pie dēļu galiem ir ieteicams ieklāt latojumu ar samazinātu soli.
 • Stiprinot terases dēļus, starp to galiem ir jāievēro sekojošas kompensācijas atstarpes:
Terases dēļa garums 1000 mm 2000 mm 2400 mm 3600 mm
Atstarpe starp dēļu galiem vai līdz šķērslim 4,2 mm 8,4 mm 10 mm 15 mm
 • Analoģiska izmēra atstarpes ir jāievēro dēļu stiķējuma vietās garenvirzienā, kā arī visapkārt terases perimetram un citās pieslēguma vietās.
 • Uzstādot terases dēļus nav atļauta pārkare. Dēļu galiem ir jābūt nostiprinātiem ar attiecīgajiem
  stiprinājumiem.
 • Katra dēļa gals ir jāstiprina individuāli ar savu stiprinājumu pie individuālas lāgas. Dēļu stiķējuma vietās garenvirzienā jābūt divām lāgām.
 • Dēļu stiprināšanai drīkst izmantot tikai nerūsējoša tērauda skrūves. Ja izmantojot skrūves parādās plaisas, tad ir nepieciešams veikt urbumus pirms skrūvju izmantošanas. Plaisas skrūvju vietās nav iemesls Garantijas gadījumam.
 • Uzglabājot un transportējot dēļus, tie ārēju spēku vai saules staru ietekmē var nedaudz izliekties, bet tas ir viegli izlīdzināms 48 stundu aklimatizēšanās periodā vai arī vēlāk uzstādīšanas gaitā, attiecīgi tas nav iemesls Garantijas gadījumam.

Terases dēļiem ir jābūt atbilstoši nostiprinātiem, lai tie nevarētu mainīt savu atrašanās vietu un nedeformētos. Garantija nesedz gadījumus, kad dēļi deformējas dēļ neatbilstošiem stiprinājumiem vai skrūvēm, kas nevar dēļus noturēt tiem paredzētajās vietās, vai tieši otrādāk neļauj tiem termiski izplesties un sarauties.

Analoģiski Garantija nesedz gadījumus, kad terases dēļu bojājumus ir izraisījis nepareizi ieklāts, nepareizi izplānots vai no nepareiziem materiāliem izveidots apakš klājs (latojums) vai tā deformēšanās, kā arī terases klājuma pārslogošana.

Garantija netiek nodrošināta, ja Norddeck WPC terases dēļi ir tikuši demontēti no oriģinālās uzstādīšanas vietas un par jaunu uzstādīti otrreiz.

Nepiemēroti vides apstākļi

Norddeck WPC terases dēļi ir mīksts materiāls, un lai arī tas ir koksnes-polimēra kompozītmateriāls un ir daudz stabilāks un izturīgāks par parastām koka terasēm, tomēr to spēj negatīvi ietekmēt un bojāt ilgstoša mitruma iedarbība. Tipiskākās situācijas, kuru rezultāta dēļu kalpošanas mūžs tiek būtiski samazināts un ko nesedz Garantija ir, bet neaprobežojas tikai ar tām, ir:

 • Zem terases klāja netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, kas neļauj samitrinātai pamatnei dabīgi nožūt un/vai žūstošajam mitrumam tik izventilētam no terases apakšas, tādējādi nenodrošinot vienādu gaisa relatīvo mitrumu un mikroklimatu gan virs, gan zem terases. Tas var būt dēļ nepietiekama klāja augstuma virs pamatnes, dēļ noslēgtiem terases sāniem, nepietiekamām atstarpēm starp dēļiem, gružiem, sanesumiem vai citiem iemesliem.
 • Netiek nodrošināta ūdens aizvadīšana no pamatnes, kas rezultējas stāvošās peļķēs un/vai pastiprinātā mitrumā zem terases.
 • Terases dēļi atrodas stāvošā ūdenī vai uz terasēm ziemas laikā netiek tīrīts sniegs.
 • Terases dēļi ir bijuši kontaktā ar sālsūdeni.
 • Uzstādot terasi nav ievēroti kritumi, kā rezultātā uz terases regulāri paliek stāvošs ūdens.
 • Uz terases ilgstoši vienā vietā atrodas objekti, zem kuriem krājas mitrums bez iespējas tam izžūt vai dabīgi ventilēties, piemēram paklāji, lielas kastes utt.
 • Tiek pieļauta situācija, kad terase iesalst ledū, vai arī profilu iekšējās kamerās iesalst ledus. Tas var veicināt tās deformāciju un/vai nolaušanu no stiprinājumiem.
 • Terases dēļi ir tiešā saskarsmē ar pamatni, sienām vai citam virsmām, pa kurām var notikt ūdens plūsma vai tas uzkrāties.

Tīrīšana un kopšana

Norddeck WPC terases dēļu Garantija ir spēkā, ja ir ievēroti visi nosacījumi, kas ir aprakstīti Norddeck Koka – Plastmasas kompozītmateriāla terases dēļu ekspluatācijas instrukcijā.

Garantija nesedz bojājumus, kas ir radušies saistībā ar terases nekopšanu, netīrīšanu, vai savādāk saistīti ar mitruma pārmērīgu ietekmi.

Regulāra terases nekopšana noved pie tā, ka terases virsma zaudē savu estētisko pievilcību.

Nepareiza lietošana

Lai arī Norddeck WPC terases dēļi kalpos daudz ilgāk par parastiem koka terases dēļiem, tomēr tas ir mīksts materiāls, ko var viegli mehāniski sabojāt un kurš ir paredzēts tikai sadzīviskai lietošanai. Garantija nesedz jebkāda veida mehāniskus terases dēļu bojājumus, nodilumu vai cita veida mehāniskas iedarbības rezultāta radušas izmaiņas vai bojājumus.

Vienīgi Norddeck Divslāņu dēļiem ir garantija pret nodilumu. Šo dēļu speciālais ārējais slānis nodrošina lielisku nodilumizturību, tādējādi ilgi saglabājot koka tekstūras rakstu.

Tā pat Garantija nesedz jebkāda veida bojājumus vai izmaiņas terases dēļos, kas ir radušās trešo pušu (tajā skaitā, bet neaprobežojoties, ar mājdzīvnieku, augu, kaimiņu un citu) darbības rezultātā. Garantija neattiecas arī uz tādiem dēļu bojājumiem, kas radušies to nepareizas uzglabāšanas, pārvietošanas, uzstādīšanas, ekspluatācijas, kopšanas, vai arī nepārvaramas varas rezultātā. Normāls nolietojums un nelielas krāsu izmaiņas nav šīs garantijas priekšmeti.

Vispārīgi

Norddeck garantē, ka garantijas perioda laikā pēc to nopirkšanas, Norddeck terases dēļi nesapūs, nesaplaisās, nedeformēsies un uz tiem neveidosies skabargas. Norddeck WPC terases dēļu kalpošanas ilgums un kvalitāte ir tieši atkarīga no Garantijas noteikumu un ekspluatācijas instrukcijas ievērošanas.

Norddeck WPC produkti ir ražoti ar ekstrūzijas metodi un ir koksnes šķiedras un augsta blīvuma polietilēna kompozītmateriāls. Visiem produktiem ir izmēra pielaides +/- 1,5% garenvirzienā un +/- 3,5% platumā. Norddeck WPC terases dēļu krāsas tonis nav līgumiski saistošs, tas var atšķirties starp dažādām partijām atkarībā no izejmateriāliem, ražošanas temperatūras, virsmas apstrādes virziena un dziļuma.

Ražošanas procesā dēļu virsma tiek slīpēta vienā noteiktā virzienā. Ja blakus tiek novietoti dēļi ar pretējiem slīpēšanas virzieniem, tie vizuāli atšķiras, tā pat kā skatoties uz tiem no dažādiem leņķiem.

Visos gadījumos, kad atbilstoši šajā dokumentā aprakstītajiem noteikumiem, ir iestājies Garantijas gadījums, tā ietvaros tiek segtas tikai pašu Norddeck WPC terases dēļu materiāla izmaksas nomainot bojātos dēļus pret jauniem. Garantija sevī neiekļauj terases dēļu demontāžas, uzstādīšanas, transporta vai utilizācijas izdevumus, kā arī citas atvasinātas izmaksas. Garantija sevī neiekļauj nekādus citus zaudējumus klientam vai trešajām pusēm, ko tieši vai netieši ir radījis defektīvs produkts, ierobežojoties tikai ar bojātā produkta nomaiņu pret jaunu.

Piesakot garantiju, jāuzrāda iegādi apliecinošs dokuments. Garantijas prasība ir iesniedzama 30 dienu laikā pēc bojājuma konstatēšanas autorizētajam Norddeck izplatītājam. Prasība ir iesniedzama rakstveidā, aprakstot Norddeck terases dēļu defektu un to ekspluatācijas veidu, klāt pievienojot pirkuma apliecinošu dokumentu un objekta fotogrāfiju.

Kopējais garantijas termiņš Norddeck WPC terases dēļiem ir 10 (desmit) gadi no to iegādes mirkļa Singlo, Reverso un Massive dēļiem, un 15 gadi Divslāņu dēļiem. Ja Garantijas gadījums iestājas pirmajos divos gados no to iegādes, tiek nomainīti bojātie dēļi pilnā apjomā. Sākot ar trešo gadu tiek atrēķināts terases dēļu nolietojums pēc lineāra principa, samazinot kompensējamo daudzumu no pieteiktā Garantijas gadījuma apjoma. Iestājoties garantijas gadījumam, garantijas laiks nesākas no jauna.


Šie Norddeck koksnes-polimēra kompozītmateriāla terases dēļu garantijas noteikumi ir spēkā no 01.01.2018. un ir aktuāli līdz jaunas versijas izstrādei. Garantijas noteikumi var tikt mainīti bez iepriekšēja brīdinājuma. Visas iepriekšējās versijas ar šo ir zaudējušas spēku. Šajā dokumentā minētā informācija ir aizsargāta ar autortiesībām un tās pilna vai daļēja pavairošana bez saskaņošanas ir aizliegta.